عکس اشک از مجموعه درد

درد، مجموعهایست که در بهمنماه سال نود و پنج، در روزهای غمگین تهران، عکاسی شدهاست. از دست رفتن آتشنشانان غیور و از جان گذشته و جمعی از مردم شریف ِ فعال در مجتمع تجاری پلاسکو، چنان جگر و جانمان را سوزاند و خاکستر کرد که حتی گوشهای از آن را هم وصف نتوان کرد.

این مجموعهی عکس، واکنشیست همدردانه به رنج و محنتی که همهی ما از دوری یاران و عزیزانمان میبریم و تقدیم میگردد به هر زخم خوردهای در هر کجای جهان، علیالخصوص بازماندگان واقعه‌‌ی دردناک پلاسکو.

ما را در غم خود شریک بدانید.

استیتمنت مجموعه درد

شاید هر دردی به مرور درمان شود؛ اما در روزگاری که همه ایوب شدهاند، یک درد نرفته، دیگری پیدایش میشود؛ در بهت درد تازه هستی که دیگری سرت آوار میگردد. به خودت میآیی و میبینی تو ماندهای و دردهایی تلانبار، هر کدام جانکاهتر از دیگری… .

عجبا از این مخلوق ِ اشرف که تاب میآورد همهی اینها را! این همه اشک و مویه و فغان را؛ و همهی این زخمها، ذره ذره کابوست میشوند. کابوسهایی که در گذر زمان، حتی در شادیها، رهایت نمیکنند تا به یاد داشته باشی این دردهای بیدرمان، کمرنگ که نشدهاند هیچ، همهشان هم ماندگارند.”

روحیاران از دسترفته شاد و یادشان گرامی باد.

پینوشت:
استیتمنت از هنگامه ناهید

عکس مویه از مجموعه درد
عکس بهت از مجموعه درد
عکس شیون از مجموعه درد
عکس سکوت از مجموعه درد
عکس کابوس از مجموعه درد
عکس فغان از مجموعه درد